Obec Rudník rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

NATUR-PACK

Farnosť

Svatá omša je vždy v nedeľu v čase 9:00 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja.

Správca farnosti

dekan mjr. PaedDr. Rudolf Galambos

Dejiny farnosti Rudník

Ustanovenie farnosti.
Farnosť Rudník v r. 1775 ustanovila ostrihomská arcibiskupská rada, ktorej všetky farnosti ležiace na území jasovského prepošstva boli ako privilegované podriadené. Dovtedy obec bola filiálkou farnosti Poproč. Farnosť Rudník spravovali členovia rehole premonštrátov, opátstva v Jasove nepretržite až do r.1984, keďže ležala na území jasovského prepošstva. V r .177 6 sa farnosť začlenila do novovzniknutého rožňavského biskupstva. Dovtedy patrila do ostrihomského arcibiskupstva.

Ešte v r. 1942 mala farnosť Rudník 3 filiálky a to:
Rudnícke kúpele ( 4km. )
Rudník svätá Anna (3km.)
Mlyn Réka (8km.)
Zničením rudníckych kúpeľov koncom II. sv. vojny a vyľudnením tieto filiálky zanikli. V súčasnosti farnosť Rudník patrí do dekanátu Jasovského a Turnianskeho, Rožňavského biskupstva. Sídelným biskupom rožňavského biskupstva je Mons. Eduard Kojnok a jeho pomocným biskupom koadjútorom je Mons. ThDr. Vladimír Filo. Dekanom jasovského a Turnianskeho dekanátu je vdp. Pavol Oravecz, farár v Turni nad Bodvou.

Kňazi pôsobiaci v Rudníku do r.1775
Do r .1775 spravovali filiálku Rudník títo správcovia farnosti Poproč z ostrihomského arcibiskupstva:
1. 1692 – 1694 Mikuláš Marikóvszky
2. 1694 – 1697 Ján Nagy
3. 1697 – 1709 Ján Balássy
4. 1709 Štefan Beőthy, počas moru od 27.6. do 12.8. pochoval 107 zomrelých

Rehoľní kanonici rádu premonštrátov z kanónie Louka pri Znojme:
5. 1710 - 1713 P. Theophilus
6. 1713 - 1717 Baltazár Keller
7. 1717 Theoph. Korotinus
8. 1718 Florián Smrcsek
9. 1719 -1723 Cyril Povoral
10. 1723 - 1735 Vojtech Haugh
11. 1735 - 1737 Engelbert Hubacsek
12. 1737 - 1746 Bartolomej Dolák
13. 1746 Augustín Haulovecz
14. 1757 - 1759 Ján Rambausek
15. 1759 Augustín Schamagel administrátor ad tempus
16. 1759 - 1762 Vincent Hoiny, O.Praem.z Nové Ríše,- založil kongregáciu sv. Anny

Správcovia farnosti Rudník
1775-1781 Eliáš Gampe, O.Praem., farár, Pochádzal z obce Štós, filozofické štúdiá absolvoval v Košiciach, teologické v rádovom seminári v Jasove, ovládal jazyk slovenský aj nemecký.
1781 - 1791 Štefan Sarlay, 0. Praem., farár
1791 - 1802 Václav Steppanek, O. Praem., farár
1802 - 1808 Eugen Jancsik, O. Praem., farár
1808 - 1853 Leopold Hudak, O. Praem., farár, dekan
1853 - 1864 Alexius Hubcsik, O.Praem., farár
1864 Ján Chr. Ferenczy, O.Praem., doč. Správca
1864 - 1877 Euzébius Ján Nep. Dulny, O.Praem., farár, dekan
1877 Arnold Kussinszky, O.Praem., doč. Správca
1877 - 1884 Alexius Komor , O .Praem. , administrátor
1884 - 1887 Július Kocsiss, O.Praem., farár, dekan
1887 - 1925 Justín Wentko, O.Praem., farár, dekan, riaditeľ školy
1925 - 1936 Ambróz Ebergényi, O.Praem., administrátor
1936 - 1939 František Pavol Micsak, O.Praem., administrátor
1939 - 1940 Justín Manczos, O.Praem., administrátor
1940 - 1944 Eugen Tóth, O.Praem., administrátor
1944 - 1945 Valér Barcsy, O.Praem., administrátor
1945 -1948 Justín Manczos, O.Praem., dočasný správca
1948 - 1984 Ladislav Marián Orosz, O.Praem., farár, dekan
1984 - 1992 Jozef Straka, farár , diecézny kňaz
1992 - 2001 Peter Ján Budzák, O.Praem., farár
2001 - 2004 Albert Ivan Petreje, O.Praem. administrátor
2004 - 2011 Peter Ján Budzák, O.Praem., administrátor
2011 -   IC Lic. Mgr. Imrich Richard Rédli, O.Praem

Kňazi - rodáci z farnosti
Ján Benko, narodil sa 10.1.1918 v Rudníku, vysvätený za kňaza 19.6.1949, pôsobil ako kaplán v Ľubiši, Haniske, Trebišove, Veľkom Kazimíri, Moldave nad Bodvou, Michalovciach, Sennom, a ako správca farnosti v Lekárovciach a vo farnosti Ptíčie. Zomrel zaopatrený sviatosťami 19.5.1993, je pochovaný v Rudníku.

Kostoly a kaplnky
Starobylý kostol sv. Juraja, mučeníka v Rudníku dal postaviť jágerský biskup Juraj Fenessy, komendátor prepošstva v Jasove r. 1692. Tento kostol bol r.1842 úplne zbúraný do základov a z kameňov kostola bola postavená rímskokatolícka cirkevná škola v Rudníku.
Do farnosti Rudník patrí aj pútnická kaplnka svätej Anny v horách nad Rudníkom. Na mieste, kde predtým stála drevená kaplnka pri prameni sv. Anny, dal postaviť Andrej Sauberer, jasovský opát premonštrátskej rehole terajšiu murovanú kaplnku sv. Anny. So stavbou murovanej kaplnky sa začalo v r. 1750 a postavená bola v r.1776. Písomné pramene hovoria, že už r .1711 stovky ľudí navštevovali toto miesto päť krát do roka. Za vlády panovania Jozefa II., ktorý zrušoval mníšske rády a rušil aj pútnické miesta, sa aj tu veriaci schádzali potajomky. No už od roku 1792 sa opäť každoročne najviac ľudí stretávalo v kaplnke i na veľkom priestranstve pred ňou práve na sviatok sv. Anny a sv. Joachima, rodičov Panny Máríe -26.júla, a neskôr v sobotu a v nedeľu po tomto sviatku. Pútnici boli veriaci rímskokatolíckeho i gréckokatolíckeho vierovyznania, slovenskej, maďarskej i nemeckej národnosti. V rokoch 1995 -1997 sa uskutočnila výmal'ba vnútra kaplnky . Výmal'bu previedol maliar Pavol Milkovič z Čiemeho Poľa. Kaplnku sv. Anny po obnove slávnostne posvätil 26.júla 1997 Mons. Eduard Kojnok. rožňavský sídelný biskup. V r.2001 navštívil toto pútnické miesto aj Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, metropolita. V nedeľu 25.júla 2004 slávnostnú sv. omšu pri kaplnke sv. Anny celebroval Mons. Vladimír Filo, rožňavský pomocný biskup, koadjútor .V súčasnosti putuje na odpustovú slávnosť sv. Anny 1000 -2000 veriacich zo širokého okolia aby si uctili sv. Annu a sv. Joachyma, rodičov Panny MárieMons. Vladimír Filo, rožňavský pomocný biskup, koadjútor .V súčasnosti putuje na odpustovú slávnosť sv. Anny 1000 -2000 veriacich zo širokého okolia aby si uctili sv. Annu a sv. Joachyma, rodičov Panny Márie.

Farská budova
Farskú budovu dal postaviť Andrej Sauberer, opát prepošstva premonštrátov v Jasove r. 1774. Je to murovaná budova, ktorá má tri barokové klenbové miestnosti, okrem toho kanceláriu, kuchyňu a komoru. Je to najstaršia zachovaná budova v obci Rudník.

Cirkevná škola
Podľa kanonickej vizitácie z r.1789 rektorom školy a kantorom i organistom v tomto roku je Ján Belovics. Budovu školy má na starosti farár, výstavba novej školy patrí patrónovi ( Jasovskému prepošstvu ). Podľa kanonickej vizitácie z r .1814 rektorom školy a kantorom i organistom v tom roku je Štefan Németh zo župy Šaríšskej, narodený vo Veľkom Šariši, 32 ročný. Humánne štúdiá skončil v Maďarsku v Cibínii. Ovláda jazyk slovenský, čiastočne latinsky a maďarský. Súčasne je notárom obce.
Podľa kanonickej vizitácie z r.1855 rektorom školy, kantorom i organistom je Eduard Kám, 22 ročný. Budovu školy dal postaviť r.1842 Alojz Richter, jasovský opát rádu premonštrátov z kameňov do základov zbúraného starobylého kostola sv. Juraja, mučeníka v Rudníku. Školu stavali vlastnoručne veriaci obce. Počet žiakov v škole je 54 chlapcov a 49 dievčat, spolu 103 žiakov.
Podľa kanonickej vizitácie z r.1942 v tom roku ešte bola v Rudníku Rímskokatolícka cirkevná škola.


Patrón kostola a farnosti
Stal sa vojakom, rímskym dôstojníkom a v prenasledovaní kresťanov podstúpil mučenícku smrť r.303 n.l. v Lidde v Palestíne za cisára Diokleciána. V Lidde (Doospolis, dnes Ludd pri Haife v Izraeli) sa uctieval Jurajov hrob. Toto miesto sa stalo cieľom pútnikov a miestom zázračných udalostí. Tu na jeho počesť postavili už v 4.storočí kostol. O jeho živote neexistujú žiadne spoľahlivé údaje, naproti tomu existuje mnoho legiend. Kresťanský spisovatelia a umelci opriadli tohto hrdinského mučeníka zbožnými legendami, nezaručenými správami o jeho živote. V bohato vyzdobených legendách sa Juraj javil ako hrdina, slávny bojovník proti pekelnému drakovi. Tento hrdina viery sa stal patrónom rytierov, vojakov, skautov a mladých. Aj keď historické správy o svätom Jurajovi nie sú zaručené, jedno je však isté, že ani najkrutejším mučením sa nedal odvrátiť od svojej viery a lásky k Ježišovi Kristovi. Statočný vyznavač Krista síce podľahol v tomto boji, ale iba zdanlivo: stratil život časný, ale za to získal a našiel život večný. Boh odmenil svojho verného bojovníka nebeskou slávou a jeho úcta sa veľmi rýchlo rozšírila najprv na Východe a potom aj na Západe. V Ríme sa začal sláviť 23. apríla od r.683. Aj teraz sa slávi v tento deň, iba u nás na Slovensku kvôli sv. Vojtechovi sa prekladá na 24. apríla.
Svätý Juraj sa zobrazuje najčastejšie ako rytier, vojak na koni pri boji s drakom. Tento drak predstavuje pekelného draka, diabla, ktorí sa s neslýchanou zúrivosťou zdvihol proti vzrastajúcej kresťanskej viere práve v časoch keď žil Juraj. Veľmi rozšírená tradícia tvrdí, že sv. Juraj pred svojou smrťou vrúcne prosil Boha, aby vypočul modlitby tých, ktorí by ho prosili pre pamiatku jeho mučeníctva. Preto patri medzi pätnástich svätých pomocníkov, ktorým Boh dal osobitnú moc pomáhať ľuďom v ich potrebách.

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár