Obec Rudník rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Obec Rudník

Starostka obce 

Ing. Oľga Kormošová

starosta@obecrudnik.eu

Tel.číslo: +421 910 978 993

Zástupca starostu obce  MUDr. Vladimír Drábik

Poslanci

Marián Cibrík

Ján Červeňák

MUDr. Vladimír Drábik

Bc. Michal Hegedüš, DiS.

Blažej Migas

Igor Sabó

Ing. Tibor Szalona

Predseda finančnej komisie

Ing. Tibor Szalona

Predseda komisie stavebnej a živ. prostr. Ján Červeňák
Predseda komisie na ochr. verej. záujmu Blažej Migas
Predseda komisie kultúry a športu Igor Sabó

Samospráva

Obecný úrad Rudník je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov Obce Rudník. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.


Funkcie obecného úradu

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu


Oficiálny názov: Obec Rudník
Adresa: Rudník 205, 044 23 pošta Jasov, okres Košice-okolie
Telefón: +421 55 466 4 203
Fax: +421 55 466 4 203
Webové sídlo: www.obecrudnik.eu 
Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0612 9542
IČO: 00 324 663, DIČ: 2020751293

E-mail: obec.rudnik@eposta.sk


Starostka obce

Ing. Oľga KORMOŠOVÁ

Tel.číslo: +421 910 978 993

Zástupca starostky: MUDr. Vladimír Drábik
Poslanci:
 • Marián Cibrík
 • Ján Červeňák
 • MUDr. Vladimír Drábik
 • Bc. Michal Hegeduš, Dis 
 • Blažej Migas
 • Igor Sabó
 • Ing. Tibor Szalona

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

a)
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b)
vykonáva obecnú správu,
c)
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d)
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e)
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Obecné zastupiteľstvo Rudník 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

      a)          určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať                                                   najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c)
schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e)
určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f)
vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g)
uznášať sa na nariadeniach,
h)
schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i)
určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k)
schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m)
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n)
zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o)
udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p)
ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q)
vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.


Poslanci Obecného zastupiteľstva Rudník :

 • Marián Cibrík
 • Ján Červeňák
 • MUDr. Vladimír Drábik - (zástupca starostky)
 • Bc. Michal Hegeduš DiS.
 • Blažej Migas
 • Igor Sabó
 • Ing. Tibor Szalona

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • Blažej Migas- predseda
 • Marián Cibrík
 • Bc. Michal Hegeduš DiS.
 • Igor Sabó


Komisia stavebná a životného prostredia 

 • Ján Červeňák - predseda
 • Marián Cibrík
 • Ing. Tibor Szalona 
 • Igor Sabó
 • Blažej Migas


Komisia finančná 

 • Ing. Tibor Szalona - predseda
 • MUDr. Vladimír Drábik 
 • Ján Červeňák
 • Blažej Migas
 • Igor Sabó

Komisia kultúry a športu 

 • Igor Sabó - predseda
 • MUDr. Vladimír Drábik 
 • Ján Červeňák
 • Ing. Tibor Szalona
 • Mgr. Ivana Domanič (z občanov)

Hlavný kontrolór obce -

Ladislav Tresa

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi


Úlohy hlavného kontrolóra:

 • vykonáva kontrolu
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom


Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom, je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár