Obec Rudník rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

NATUR-PACK

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

občanov obce, resp. dotknutých osôb

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:    Obec Rudník;         https://www.obecrudnik.eu/

sídlo:                       Rudník 205, 044 23 Jasov

IČO: 00324663        DIČ: 2020751293

štatutár:                   Ing. Oľga Kormošová – starosta

Prevádzka:              Rudník 205, 044 23 Jasov

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

vydávame nasledovné pravidlá:

 1. Dotknutou osobou sa považuje: občan, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, verejní činiteľ, poslanec, starosta, návštevník, žiadateľ, účastník podujatia, volajúci, či užívateľ webstránok.
 2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestore katastra obce, resp. v obci alebo v priestore obecného úradu, či v objektoch, ktoré prevádzkuje obec, telefonuje a/alebo si prezerá www.obecrudnik.eu, účastník podujatia, sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju funkciu voči dotknutým osobám.
 4. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia a iba počas rokovania Obecného zastupiteľstva označené nasledovne:

 1. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:
 • kamerový záznam, zhotovený priemyselnými kamerami, min. 15 dní;
 • žiadosti podané písomne alebo elektronicky, min. 31 dní;
 • pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok;
 • záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám;

až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracúvanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.
 2. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc.sieti, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie a v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 1. Práva dotknutej osoby:
 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k vaším údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun vašich údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 1. ŽIADOSŤ: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať Žiadosť Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti (viď Formulár na stiahnutie) musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu.
 2. ZODPOVEDNÁ OSOBA: Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania so Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada ZODPOVEDNÁ OSOBA, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. E-mail: zodpovednaosoba@zmena8.me, korešpondečná adresa: ZmeNa 8, s.r.o., Božčice 28, 07662 Parchovany.
 3. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho žiadosť nebola Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti-podla-zakona-o-staznostiach. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/sk/legislativa-metodiky/legislativa-judikatura/.
 4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.
 5. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia 4.3.2021

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár